Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
GÖREVLERİ

YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
1) Yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde Yıllık Denetim Programı veya gelen
şikâyetler doğrultusunda yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetim
faaliyetlerini gerçekleştirmek, bu faaliyetleri eşzamanlı olarak Yapı Malzemeleri Denetim
Sistemi (YDMS) üzerinden veri tabanına işlemek,
2) Yapılan denetim faaliyetleri neticesinde uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen yapı
malzemeleri ile ilgili olarak 4703 sayılı Kanun’da öngörülen yaptırım kararlarını uygulamak,
sonuçları hakkında Bakanlığa bilgi vermek,
3) Üretici, dağıtıcı ve ilgili tüm tarafları yapı malzemeleri ile ilgili mevzuat çerçevesinde
bilgilendirmek,
4) Yapı Malzemeleri ile ilgili mevzuatın hazırlanmasında görüş vermek,
5) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşların ara denetimlerinin yerine
getirilmesini sağlamak,
6) Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD) kimlik kartı verilmiş personelin tam zamanlı olarak
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmesini sağlamak,
7) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan PGD kapsamında gelen deney taleplerini
gerçekleştirmek, sonuçlarını raporlamak ve yapı malzemeleri denetim sistemine girişini
yapmak,
8) İl laboratuarlarının ihtiyaçları doğrultusunda malzeme ve ekipman taleplerini yapı
malzemeleri denetim sistemi üzerinden yapmak,
9) Eğitici kuruluşları, Enerji Kimlik Belgesi (EKB) uzmanlarını, EKB’ler ile ilgili gerekli
denetlemeyi, incelemeyi ve raporlamayı yapmak ve gelen şikâyetleri incelemek, yürürlükteki
mevzuatlar çerçevesinde değerlendirmek,
10) İl Müdürlüklerine ait binalara ve hazırlanan projelere EKB hazırlamak,
11) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri tarafından yetki
belgesi müracaatı yapılmasını müteakip, mevzuat çerçevesinde
görevlendirilecek heyet tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofis ve kuruluşun asgari
şartları taşıyıp taşımadığı hakkında rapor düzenlemek,
12) Yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri ve bölgesel ısı dağıtım ve satış şirketleri hakkında gelecek
olan şikâyetleri değerlendirmek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
13) İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan yapı malzemeleri laboratuarlarının faaliyetlerini
yürütmek, PGD ve ücretli yapı malzemelerine yönelik testleri yapmak, taze beton, karot ve
demir çelik deneyleri yapmak ve raporlarını hazırlamak,
14) Kamu binalarındaki donatı tespitini yapmak ve raporlamak,
15) Yıllık rayiç, birim fiyat hazırlanmasına veri oluşturmak,
16) Kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılacak olan kalorifer kazanı ve basınçlı kapların
standartlara uygunluk ve güvenilirlik kontrolünü yapmak,
17) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş olan iş ve
işlemleri yürütmek,
18) Yapı laboratuarlarının ara denetimlerini yapmak, kısmi denetim ve kapsam
genişletme incelemelerini yapmak, yapı malzemesi laboratuarlarının belgelendirme, vize,
onay ve ara denetimlerini ve diğer iş ve işlemleri yürütmek, Laboratuarların belgelendirme
incelemesini yapmak,
19) Yapı Denetim Sistemi üzerinde, yapı denetim kuruluşu, denetçiler, yapı denetim
kuruluşu çalışanları, şantiye şefi adresi vb. bilgi değişikliklerinin güncelleme/kayıt işlemlerini
yürütmek, şantiye şeflerinin ve proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
20) Yapı Denetim Kuruluşu, Yapı Laboratuarı ve Denetçi Belgelerinin vizelerinin yapılması
işlemlerini yürütmek, Yapı denetim kuruluşlarına yapı denetim sisteminde kullanılmak üzere
kontör yüklemek,
21) Yapı Denetim Kanunu kapsamında şikâyetlerin değerlendirilerek, sorumluları hakkında
gereğinin yapılması ve/veya ilgilisinin bilgilendirilmesi işlemlerini yürütmek,
22) Yapı denetim kuruluşlarında çalışacak olan proje ve uygulama denetçisi, uygulama
denetçisi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanlarının yapı denetim sistemine girişleri,
işe başlatma işlemleri, istifa işlemleri, bilgi güncelleme işlemlerini yürütmek,
23) Proje ve uygulama denetçilerinin ve uygulama denetçilerinin denetçi belgelerinin vize
işlemlerini yürütmek,
24) Yapı ustalarına geçici ustalık belgesi düzenlemek,
25) Yapı denetim kuruluşlarının şantiye ve büro denetimlerini yapmak,
26) Yapı denetim kuruluşları hakkında bildirilen şikâyet konularını incelemek,
27) Yapı denetim kuruluşlarının üstlenmiş oldukları işlerde yapı denetim mevzuatı
açısından sorun tespit edilmesi halinde, İl Yapı Denetim Komisyonlarında konuların
değerlendirilmesine ilişkin gerekli işlemleri yürütmek,
28) İnceleme raporlarının oluşturulması aşamasında gerekli bilgi ve belgeleri temin
etmek,
29) Mevzuat uygulamalarında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüş bildirmek,
30) Yapı denetim kuruluşlarınca hazırlanıp, ilgili idarelerce onaylanan hakediş raporlarını
tahakkuka bağlanmak üzere Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya mal
müdürlüklerine göndermek,
31) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen idareler hakkında İl Mahalli İdareler
Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,
32) Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen müteahhitler hakkında belediyeye
bildirimde bulunmak,
33) Yapı denetim kuruluşlarının aylık denetim bilgilerini güncellemek,
34) Kontrol, yardımcı kontrol elemanları ile proje müelliflerinin bilgilerini güncellemek,
35) Denetçi belgesi vize işlemlerini gerçekleştirmek, denetçi mimar ve mühendisler ile
kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının işe başlama ve işten ayrılış işlemlerini yürütmek,
36) Denetçi ve kontrol, yardımcı kontrol elemanlarının SGK kayıtlarını kontrol etmek,
denetim faaliyeti durdurulan kontrol elemanı ve denetçi mimar, mühendisler hakkında
suç duyurusunda bulunmak,
37) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında mevzuatta belirtilen
işlemleri yürütmek,
38) Her türlü altyapı ve tesisat dâhil olmak üzere, yapı müteahhitliği alanında faaliyet
gösteren gerçek veya tüzel kişilerin kayıtlarının tutulmasında gerekli iş ve işlemleri yapmak ve
takibini sağlamak,
39) İnşaat ve tesisat müteahhitlerine “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası“
verilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ve inşaat ve tesisat müteahhitlerinin elektronik
ortamda kayıtlarını tutmak, “Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası” iptali ve iptalin
kaldırılmasına ilişkin gerekli işlemleri yapmak,
40) Yapı ustalarının eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin konularda ilgili kurum ve
kuruluşlarla işbirliğini geliştirmek ve koordinasyonu sağlamak,
41) Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.