Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bitlis Valiliği
Bitlis Valiliği

ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİNDEN SORUMLU ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ


1) 6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenecek riskli alan ve rezerv alanların tespitine yönelik
çalışmalar yapmak, kanun uyarınca ilan edilecek riskli alanlar için idarelerin taleplerini
incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında gerek görülmesi halinde
Bakanlığa bilgi vermek,
2) Riskli alan ve rezerv alanlar için jeolojik - jeoteknik etkenler ile topografya, altyapı,
ulaşım, tarımsal ve turistik özellikler, mülkiyet durumu, maliyet vb. bilgileri toplayarak
Bakanlığa iletmek,
3) Gerçekleştirilecek dönüşüm projesi uygulamalarına ilişkin yapılacak hak sahipliği
tespiti, gayrimenkul değerleme ve uzlaşma görüşmeleri ile ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerin
tespitine yönelik çalışmalarda bulunmak,
4) Dönüşüm uygulamaları kapsamında yapılacak kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne
uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek, gerektiğinde kıymet takdir ve
uzlaşma komisyonlarının kurulması konusunda teklifte bulunmak,
5) İdarelerin ve vatandaşların kentsel dönüşüm/afet riski altındaki alanların dönüşümü
uygulamaları ile ilgili sorularını cevaplandırmak, sorunların çözümüne yönelik iş ve işlemleri
yürütmek,
6) Bakanlıkça gerçekleştirilen 6306 sayılı Kanun kapsamındaki dönüşüm uygulamalarında,
verilen görevler dâhilinde paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi
düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde usulüne
uygun olarak acele kamulaştırma iş ve işlemlerini yürütmek,
7) 6306 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tasarrufuna geçen taşınmazların tahsisi,
kamulaştırılması ve satın alınması iş ve işlemlerini yürütmek,
8) 6306 sayılı Kanun çerçevesinde verilecek olan krediler ile ilgili olarak yapılan
başvuruları kabul etmek, incelemek, uygun görülenleri Bakanlığa iletmek,
9) 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılabilecek olan kira yardımı, enkaz bedeli ödenmesi vb.
talepleri toplamak, değerlendirmek ve bunlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
10) Riskli yapıların tespitini yapmak veya yaptırmak, tespit edilen yapıları ilgili Tapu
Müdürlüğüne bildirmek, bu yapıları tahliye etmek, yıktırmak,
11) Yapılan itirazları ilgili komisyonlara havale etmek, bu komisyonların toplanması ve
çalışması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
12) Kentsel dönüşüm proje alanları ile sınırlarının tespitine yönelik çalışmalar yapmak,
13) Bakanlığımızla işbirliği halinde dönüşüm projesi gerçekleştirmek isteyen yerel
yönetimlerin taleplerini incelemek, konu hakkında yerinde yapılan tespit sonrasında alanlara
ait teknik bilgileri, mülkiyet durumunu ve dönüşüm gerekçesini içeren bir rapor hazırlayarak
Bakanlığa iletmek,
14) Kentsel dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere planlı arsa ve bu arsalarda konut üretimi
amaçlarıyla; jeolojik ve jeoteknik etkenler, topografya, altyapı, ulaşım, tarımsal ve turistik
özellikler, mülkiyet durumu, maliyet, vb. bilgileri değerlendirmek suretiyle, yerleşime uygun
alanları tespit etmek, hâlihazır harita yapımı, jeolojik- jeoteknik etüt raporunun hazırlanması
ve imar planının hazırlanması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
15) Projelerin uygulanmasında iletişimin ve devamlılığın sağlanmasını teminen, diğer
birimler ve kurumlarla koordineli olarak yapılması gereken işleri takip etmek ve süresinde
sonuçlandırılmasını sağlamak,
16) Teknik altyapı tesisleri ve altyapı birlikleri kurulması konusunda mahalli idareler
arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, rehberlikte bulunmak, teknik altyapı tesislerine
ait envanterin tutulması ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
17) İl Müdürlüğü ve Bakanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.